SAUNA-HÄMÖ

Hir­si­ra­ken­teinen erä­maa­kämppä sijaitsee Ilo­mantsin Koi­te­reen Sauna-Hämön saa­ressa. Saari on yksi Hämön saarten saa­ri­ryh­mästä Hämön­selän ja Poha­tan­selän välissä Koi­te­reen itä­reu­nalla. Kämppä soveltuu erin­omai­sesti kalas­ta­jille ja vesi­ret­kei­li­jöille. On hyvä muistaa, että erä­kämp­pämme eikä sen varus­telu tai siis­teys ole uutta ja modernia loma-asuntoa vastaava. 

Toi­min­tamme on yleis­hyö­dyl­lisen yhteisön vapaa­eh­toista toi­mintaa, emmekä tavoit­tele toi­min­nalla jaet­tavaa voittoa. Yhteisö käyttää kerää­mänsä varat toi­min­taan sekä Koi­te­reen vesia­lueen ja kala­ta­louden kehittämiseen.


Rakennus ja varustus  

Perus­kor­ja­tussa hir­si­käm­pässä tupa-keittiö, sauna ja eteinen Vuo­de­paikat noin 40 m² käm­pässä nel­jälle hen­ki­lölle. Puu­liesi (heik­ko­kun­toinen), kämp­pä­tyy­linen vaa­ti­maton kalustus/varustus sisäl­täen vain joi­takin astioita, kat­ti­loita ym. Puu-cee, kota, laavu ja lai­turi. Käyt­tö­vesi sau­naan jär­vestä ja juo­ma­vesi on tuo­tava muka­naan mantereelta. 

Kota ja laavu on hieman eril­lään pää­ra­ken­nuk­sesta ja niissä voi olla saman­ai­kai­sesti toisten ret­kei­li­jöiden käyttöä. Ota mukaan omat vuo­de­vaat­teet, ruu­an­lait­to­vä­li­neet, juo­ma­vesi sekä EA-varusteet. 

Lähin ranta  

Auto­py­sä­köinti esim. reilun 3 km:n vesi­matkan päässä Kon­tio­vaaran Kypön­niemen vene­ran­nasta, jossa on beto­ninen vene­luiska. Kulku käm­pälle vesi­teitse vuo­kra­laisen omalla veneellä.

Sii­vous ja jär­jes­tyksen pito  

Vuo­kra­lainen sitoutuu sii­voa­maan kämpän ja piha-alueen siis­tiksi ennen läh­töään. Sii­vouk­seen kuuluu mm. tis­kaus, lakaisu, nih­keä­pyy­hintä ja mat­tojen puis­telu sekä pat­jojen tuu­letus. Lisäksi tuh­kien poisto tuli­si­joista ja van­haan hyvään kämp­pä­ta­paan kuuluu, että tuli­puut tuo­daan val­miiksi tuli­si­jojen luokse ja tuli­sijat täy­te­tään puilla sytyk­kei­neen. Lukitse läh­ties­säsi ulko-ovi ja palauta avain sovi­tulla tavalla. 

Jäte­huolto 

Polta palavat jät­teet ja tuo tul­les­sasi muut roskat man­te­reelle. Muista että minkä täy­tenä käm­pälle viet, sen tyh­jänä siltä pois tuot. 

Kartta, etäi­syyksiä ja lähin naa­puri  

Sijainti: N=6989573.829, E=694129.398 (ETRS-TM35FIN) Koi­te­reen kalastus- ja venei­ly­kartta (1999), perus­kart­ta­lehti nro 433301. Matkat Kon­tio­vaaran vene­ran­nasta: Joensuu noin 100 km ja Ilo­mantsin kir­kon­kylä noin 42 km. Kämppä sijaitsee suo­je­lua­lu­eella ja lähin naa­puri on usean kilo­metrin etäi­syy­deltä kohteesta. 

Lisä­pal­ve­luja  

Tie­dus­tele kul­je­tuksia, kalas­tus­lupia, ruo­ka­pal­ve­luja varauksen yhteydessä. 

Huo­mioi­tavaa  

Käm­pällä voi olla joi­takin huolto- ja perus­kor­jaus­toimia käyn­nissä. Kämp­pä­tal­koita ajoit­tain – kysy lisää ja ilmoit­taudu mukaan talkoisiin. 

 


Poik­keukset hin­nas­toon (vuo­kraukset poik­kea­valla sopi­muk­sella): hiih­to­lo­ma­viikko (vko 10), pää­siäinen, juhannus, met­säs­tys­kauden alku, joulun aika 22.–30.12. ja uusi vuosi (30.12. ‑6.1.). Tal­vi­käy­tössä Ruo­tin­niemen osalta kuluja nostaa sähkölämmitys. 

Ensi­si­jai­sesti kämpät vuo­kra­taan vii­koksi, jol­loin vuo­kra­viikko alkaa pe klo 15. Muun pituiset jaksot sovit­ta­vissa erik­seen! Vuo­kra­vuo­ro­kausi alkaa ja päättyy aina klo 15, mikäli ei ole yhtei­sesti erik­seen toisi sovittu. 

Ryhmät yli 6 ja Hämö yli 4 hen­kilöä ilmoi­tet­tava ennak­koon ja sovit­tava aina erikseen. 

Varaus­mak­suna 100,00 €/varaus. Varaus voi­massa vasta kun varaus­maksu on mak­settu. Lop­pu­maksun erä­päivä 21 vrk ennen varauksen alka­mista, ja jonka jäl­keen tehdyn peruu­tuksen jäl­keen vuokra tulee maksaa täysimääräisesti. 

Mikäli vuo­kra­lainen ei ole tehnyt lop­pusii­vousta ohjeiden mukaan, on vuo­kra­nan­ta­jalla oikeus periä sii­vouk­sesta lisä­mak­suna 150,00€ ilman eril­listä erittelyä. 

Kämpän omis­tavan yhtiön tar­koi­tuk­sena ei ole tuottaa voittoa, vaan toimia ylei­seksi hyväksi. Voitto käy­te­tään yhtiön omaan toi­min­taan. Tar­koi­tuk­sensa toteut­ta­mi­seksi yhtiö voi ottaa vas­taan lah­joi­tuksia, avus­tuksia ja tes­ta­ment­teja. Yhtiön toi­mia­lana on toimia kala­ta­louden edis­tä­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi, kala­ve­sien hoi­ta­mi­seksi ja vesi­luonnon luon­toar­vojen säi­lyt­tä­mi­seksi eri­tyi­sesti Koi­te­reen alu­eella. Apu­toi­mi­nimi Koi­te­reen Kämp­pä­saari har­joittaa toi­mintaa Kämp­pä­saaren kiin­teis­töllä ympä­ris­töi­neen ja Koi­te­reen Ruo­ti­niemi vas­taa­vasti Ruo­tin­niemen kiin­teis­töllä ympäristöineen.