RUO­TIN­NIEMI

Ruo­tin­niemen erä­kämppä sijaitsee Ilo­mantsin Koi­te­reen Ruo­tin­nie­messä kes­kellä Koi­te­reen man­te­reen län­si­rantaa. Käm­pältä on hyvät yhteydet kai­kille kes­kei­sille Koi­te­reen sel­kä­ve­sille. Kämppä soveltuu mm. luon­nossa liik­ku­jille, kalas­ta­jille, met­säs­tä­jille ja vesi­ret­kei­li­jöille. On hyvä muistaa, että erä­kämp­pämme eikä sen varus­telu tai siis­teys ole uutta ja modernia loma-asuntoa vastaava. 

Toi­min­tamme on yleis­hyö­dyl­lisen yhteisön vapaa­eh­toista toi­mintaa, emmekä tavoit­tele toi­min­nalla jaet­tavaa voittoa. Yhteisö käyttää kerää­mänsä varat toi­min­taan sekä Koi­te­reen vesia­lueen ja kala­ta­louden kehittämiseen.


Rakennus ja varustus  

Käm­pässä (tupa+2h+k noin 75 m²) sähköt, kamiina ja takka. Lisäksi kiin­teis­töllä on aitta-lii­te­ri­ra­kennus, gril­li­katos savu­pönt­töi­neen ja ran­ta­sauna. Käm­pässä on vuo­de­paikat noin 10 hen­ki­lölle ja kesä­ai­tassa on vuo­teet kah­delle. Jat­ku­va­läm­mit­tei­sellä sau­nalla muu­ri­pata, puku­huone ja terassi sekä jär­vi­nä­kymä ete­lään. Lau­teille mahtuu noin 6–9 hen­kilöä ker­ral­laan. Kämp­pä­tyy­linen kalustus, säh­kö­liesi uunilla, jää­kaappi sekä astia­ka­lusto ja ruu­an­val­mis­tus­vä­li­neet. Käm­pällä on vuo­teissa patjat, peitot ja tyy­nyjä, mutta lii­na­vaat­teet jokainen tuo itse muka­naan. Ulko­käy­mälä, lai­turi, sau­na­vesi jär­vestä ja ruo­ka­vesi kai­vosta (ei vesi­johtoa). Sou­tu­vene kuuluu vuo­kraan. Ruo­tin­lam­mella hyvä vene­luiska ja iso lai­turi. Ota mukaan omat omat EA-varus­teet, lii­na­vaat­teet ja pelastusliivit. 

Lähin ranta  

Auto­py­sä­köinti esim. reilun 3 km:n vesi­matkan päässä Kon­tio­vaaran Kypön­niemen vene­ran­nasta, jossa on beto­ninen vene­luiska. Kulku käm­pälle vesi­teitse vuo­kra­laisen omalla veneellä.

Sii­vous ja jär­jes­tyksen pito  

Vuo­kra­lainen sitoutuu sii­voa­maan kämpän ja muut raken­nukset sekä piha-alueen siis­tiksi ennen läh­töään. Sii­vouk­seen kuuluu tuh­kien poisto tuli­si­joista ja van­haan hyvään kämp­pä­ta­paan kuuluu, että tuli­puut tuo­daan val­miiksi tuli­si­jojen luokse ja tuli­sijat täy­te­tään puilla sytyk­kei­neen. Lisä­oh­jeita käm­pältä. Hyvän tavan mukaista on myös, että sen minkä täy­tenä käm­pälle viet, sen tyh­jänä siltä pois tuot. Jäte­piste Ruo­tin­nie­men­tien var­ressa oleva yhteis­käyt­töinen jäteastia. Lukitse ovet lähtiessäsi. 

Jäte­huolto 

Polta palavat jät­teet ja tuo tul­les­sasi muut roskat man­te­reelle. Muista että minkä täy­tenä käm­pälle viet, sen tyh­jänä siltä pois tuot. 

Sijainti / ajo-ohjeet 

Kämpän osoite Ruo­tin­nie­mentie 33, 81430 Kivi­lahti. Ajo-ohje: Uima­har­justa 13,4 km Kivi­lah­teen päin, oik.  Ilo­mantsin tietä (Kivi­lah­dentie) 1,2 km. Vas. Vin­kara (Vin­ka­rantie) 11,4 km. Y‑risteys oik. Ruo­tin­nie­mentie, jota 3,3 km.

 

Kartta, etäi­syyksiä ja lähin naa­puri  

Perus­kart­ta­lehti nro 433110. Koi­te­reen kalastus- ja venei­ly­kartta (1999). Matkat Ruo­tin­nie­mestä: Joensuu 77 km, Uima­harju 29 km, Ilo­mantsi kir­kon­kylä 66 km, Lieksa (Jaa­kon­vaaran kautta) 58 km. Lähimmät naa­purit muu­taman sadan metrin päässä. 

Lisä­pal­ve­luja  

Lisä­mak­susta kul­je­tukset, kalas­tus­luvat, ruo­ka­pal­velut ym. kysy lisää. 

Huo­mioi­tavaa – vesi ja remontit 

Käyt­tö­vettä ei tut­kita vuo­sit­tain. Käm­pällä on tai voi olla joi­takin vuosi- tai perus­kor­jaus­toimia menossa. 

Avaimet  

Avainten luovuttamisesta/palauttamisesta vuo­kraa­jalle sovi­taan kämpän yhteys­hen­kilön kanssa. 


Poik­keukset hin­nas­toon (vuo­kraukset poik­kea­valla sopi­muk­sella): hiih­to­lo­ma­viikko (vko 10), pää­siäinen, juhannus, met­säs­tys­kauden alku, joulun aika 22.–30.12. ja uusi vuosi (30.12. ‑6.1.). Tal­vi­käy­tössä Ruo­tin­niemen osalta kuluja nostaa sähkölämmitys. 

Ensi­si­jai­sesti kämpät vuo­kra­taan vii­koksi, jol­loin vuo­kra­viikko alkaa pe klo 15. Muun pituiset jaksot sovit­ta­vissa erik­seen! Vuo­kra­vuo­ro­kausi alkaa ja päättyy aina klo 15, mikäli ei ole yhtei­sesti erik­seen toisi sovittu. 

Ryhmät yli 6 ja Hämö yli 4 hen­kilöä ilmoi­tet­tava ennak­koon ja sovit­tava aina erikseen. 

Varaus­mak­suna 100,00 €/varaus. Varaus voi­massa vasta kun varaus­maksu on mak­settu. Lop­pu­maksun erä­päivä 21 vrk ennen varauksen alka­mista, ja jonka jäl­keen tehdyn peruu­tuksen jäl­keen vuokra tulee maksaa täysimääräisesti. 

Mikäli vuo­kra­lainen ei ole tehnyt lop­pusii­vousta ohjeiden mukaan, on vuo­kra­nan­ta­jalla oikeus periä sii­vouk­sesta lisä­mak­suna 150,00€ ilman eril­listä erittelyä. 

Kämpän omis­tavan yhtiön tar­koi­tuk­sena ei ole tuottaa voittoa, vaan toimia ylei­seksi hyväksi. Voitto käy­te­tään yhtiön omaan toi­min­taan. Tar­koi­tuk­sensa toteut­ta­mi­seksi yhtiö voi ottaa vas­taan lah­joi­tuksia, avus­tuksia ja tes­ta­ment­teja. Yhtiön toi­mia­lana on toimia kala­ta­louden edis­tä­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi, kala­ve­sien hoi­ta­mi­seksi ja vesi­luonnon luon­toar­vojen säi­lyt­tä­mi­seksi eri­tyi­sesti Koi­te­reen alu­eella. Apu­toi­mi­nimi Koi­te­reen Kämp­pä­saari har­joittaa toi­mintaa Kämp­pä­saaren kiin­teis­töllä ympä­ris­töi­neen ja Koi­te­reen Ruo­ti­niemi vas­taa­vasti Ruo­tin­niemen kiin­teis­töllä ympäristöineen.