Kämp­pä­saari

Hir­si­ra­ken­teinen erä­maa­kämppä sijaitsee Ilo­mantsin Koi­te­reen Kämp­pä­saa­ressa. Kämppä tun­ne­taan myös Petron kämp­pänä. Saari on suo­jai­sassa sal­messa kes­kellä Koiteretta.

Käm­pältä on hyvät yhteydet kai­kille kes­kei­sille Koi­te­reen sel­kä­ve­sille. Käm­pässä on keittiö, huone ja iso tupa. Saunat ovat kah­dessa eril­li­sessä raken­nuk­sessa. Kämppä soveltuu eri­tyi­sesti uis­te­lu­ka­las­ta­jille ja vesi­ret­kei­li­jöille. On hyvä muistaa, että erä­kämp­pämme eikä sen varus­telu tai siis­teys ei ole uutta ja modernia loma-asuntoa vastaava.


Rakennus ja varustus  

Hir­si­käm­pässä on vuo­de­paikat noin 10 hen­ki­lölle ja pää­ra­ken­nuksen pinta-ala on noin 100 m². Kamii­na­läm­mitys, puu­liesi, nes­te­kaa­su­liesi, nes­te­jää­kaappi, kämp­pä­tyy­linen kalustus/varustus, astioita ja kat­ti­loita ym. Käm­pällä on vuo­teissa patjat, peitot ja tyy­nyjä, mutta lii­na­vaat­teet jokainen tuo itse muka­naan. Kaksi saunaa, joista iso mie­his­tö­sauna perus­kor­jattu jokunen vuosi sitten. Lisäksi ulko­käy­mälä, laavu, lai­turit, vesi jär­vestä ja oma kaivo. Ota mukaan omat EA-varusteet. 

Autolla / veneellä  

Auto­py­sä­köinti esim. noin 5 km:n päässä käm­pältä Ruo­tin­nie­messä, jossa vene­luiska. Kulku käm­pälle vesi­teitse vuo­kra­laisen omalla veneellä. Vene­kul­jetus mah­dol­li­sesti järjestettävissä/ostettavissa lisä­pal­ve­luna. Ajo-ohje: Uima­har­justa 13,4 km Kivi­lah­teen päin, oikealle Ilo­mantsin tietä (Kivi­lah­dentie) 1,2 km. Vasem­malle Vin­kara (Vin­ka­rantie) 11,4 km. Y‑risteys oikealle Ruo­tin­nie­mentie, jota 3,3 km. Kysy tar­vit­taessa Koi­te­reen kalastus- ja veneilykarttaa.

Sii­vous ja jär­jes­tyksen pito  

Vuo­kra­lainen sitoutuu sii­voa­maan kämpän ja piha-alueen siis­tiksi ennen läh­töään. Sii­vouk­seen kuuluu mat­tojen puis­telu, lat­tian lakaisu ja nih­keä­pyyntiä, vuo­de­vaat­teiden tomutus/tuuletus sekä astioiden tis­kaus.  Muis­tathan tuh­kien poiston tuli­si­joista ja van­haan hyvään kämp­pä­ta­paan kuuluu, että tuli­puut tuo­daan val­miiksi tuli­si­jojen luokse ja tuli­sijat täy­te­tään puilla sytyk­kei­neen. Vesias­tiat tulee tyh­jentää. Hyvän tavan mukaista on myös, että sen minkä täy­tenä käm­pälle viet, sen tyh­jänä siltä pois tuot. Lukitse läh­ties­säsi ovet ja sulje ikkunaluukut. 

Kartta, etäi­syyksiä ja lähin naa­puri  

Koi­te­reen kalastus- ja venei­ly­kartta (1999), perus­kart­ta­lehti nro 433110 (2004). Matkat Ruo­tin­nie­mestä: Joensuu 77 km, Uima­harju 29 km, Ilo­mantsi kir­kon­kylä 66 km, Lieksa (Jaa­kon­vaaran kautta) 58 km. Kämppä sijaitsee suo­je­lua­lu­eella ja lähin naa­puri on lähes 5 km kohteelta. 

Lisä­pal­ve­luja  

Tie­dus­tele kul­je­tuksia, kalas­tus­lupia, ruo­ka­pal­ve­luja varauksen yhteydessä. 

Huo­mioi­tavaa  

Käyt­tö­vettä ei tut­kita vuo­sit­tain, joten suo­sit­te­lemme juo­ma­veden keit­tä­mistä. Käm­pällä on / voi olla joi­takin perus­kor­jaus­toimia menossa. 

Avaimet  

Avainten luovuttamisesta/palauttamisesta vuo­kraa­jalle sovi­taan kämpän yhteys­hen­kilön kanssa. 

 


Poik­keukset hin­nas­toon (vuo­kraukset poik­kea­valla sopi­muk­sella): hiih­to­lo­ma­viikko (vko 10), pää­siäinen, juhannus, met­säs­tys­kauden alku, joulun aika 22.–30.12. ja uusi vuosi (30.12. ‑6.1.). Tal­vi­käy­tössä Ruo­tin­niemen osalta kuluja nostaa sähkölämmitys. 

Ensi­si­jai­sesti kämpät vuo­kra­taan vii­koksi, jol­loin vuo­kra­viikko alkaa pe klo 15. Muun pituiset jaksot sovit­ta­vissa erik­seen! Vuo­kra­vuo­ro­kausi alkaa ja päättyy aina klo 15, mikäli ei ole yhtei­sesti erik­seen toisi sovittu. 

Ryhmät yli 6 ja Hämö yli 4 hen­kilöä ilmoi­tet­tava ennak­koon ja sovit­tava aina erikseen. 

Varaus­mak­suna 100,00 €/varaus. Varaus voi­massa vasta kun varaus­maksu on mak­settu. Lop­pu­maksun erä­päivä 21 vrk ennen varauksen alka­mista, ja jonka jäl­keen tehdyn peruu­tuksen jäl­keen vuokra tulee maksaa täysimääräisesti. 

Mikäli vuo­kra­lainen ei ole tehnyt lop­pusii­vousta ohjeiden mukaan, on vuo­kra­nan­ta­jalla oikeus periä sii­vouk­sesta lisä­mak­suna 150,00€ ilman eril­listä erittelyä. 

Kämpän omis­tavan yhtiön tar­koi­tuk­sena ei ole tuottaa voittoa, vaan toimia ylei­seksi hyväksi. Voitto käy­te­tään yhtiön omaan toi­min­taan. Tar­koi­tuk­sensa toteut­ta­mi­seksi yhtiö voi ottaa vas­taan lah­joi­tuksia, avus­tuksia ja tes­ta­ment­teja. Yhtiön toi­mia­lana on toimia kala­ta­louden edis­tä­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi, kala­ve­sien hoi­ta­mi­seksi ja vesi­luonnon luon­toar­vojen säi­lyt­tä­mi­seksi eri­tyi­sesti Koi­te­reen alu­eella. Apu­toi­mi­nimi Koi­te­reen Kämp­pä­saari har­joittaa toi­mintaa Kämp­pä­saaren kiin­teis­töllä ympä­ris­töi­neen ja Koi­te­reen Ruo­ti­niemi vas­taa­vasti Ruo­tin­niemen kiin­teis­töllä ympäristöineen.