Ter­ve­tuloa Koi­te­reen Kalat ja Talot Oy:n nettisivuille! 

Sivus­tol­tamme löydät esit­telyt Koi­te­reen unii­keista erä­käm­pistä, jotka ovat teidän vuo­krat­ta­vis­sanne. Vuo­krat­tavat koh­teet ovat Ruo­tin­niemen, Kämp­pä­saaren- ja Sauna-Hämön erä­kämpät. Lisäksi yhtiömme yllä­pitää Mai­jan­luhdan autio­tupaa, joka on vapaasti kaik­kien käytettävissä. 

Ilo­mantsin mat­kai­luopas 2023!

Voit lukea oppaan säh­köi­sesti Kar­ja­laisen lukusa­lista täältä

Ilo­mantsin mat­kai­luopas 2023!

Voit lukea oppaan säh­köi­sesti Kar­ja­laisen lukusa­lista täältä

Net­ti­si­vumme ovat vielä kes­ke­ne­räiset ja ne päi­vit­tyvät suu­rem­maksi koko­nai­suu­deksi ajan myötä. Sivumme tulee tar­joa­maan tietoa mm. Koi­te­reen tapah­tu­mista kuten Koi­tere uis­te­lusta, vesil­lä­liik­kujan ran­tau­tu­mis­pai­koista ja kalastusluvista.